Wyszukiwarka
Regulamin

Regulamin

Regulamin Skizusia

 1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 12:45 
 2. Grupa może liczyć   8 osób. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. W czasie trwania zajęć jest przewidziana przerwa na posiłek.
 4. Harmonogram i program szkolenia pozostaje w gestii Instruktora prowadzącego zajęcia. Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym programem nauczania narciarstwa SITN PZN.
 5. Pierwszego dnia zajęć   Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do stawienia się na zebraniu informacyjnym w Biurze Szkoły Narciarskiej SKIZY w celu ustalenia wszystkich szczegółów szkolenia oraz podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach na śniegu i złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko gotowe do zajęć  i odebrać po zajęciach.
 7. Za dzieci nie odebrane przez Rodziców lub Opiekunów po zajęciach  Instruktor i Szkoła Narciarska SKIZY będzie pobierała dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem szkoły tj. 150zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 8. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w kask i kominiarkę (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809).
 9. Pierwszy dzień zajęć jest dniem rozpoznawczym i integracyjnym grupy, w którym następuje podział na grupy ze względu na poziom zaawansowania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności dzieci na pierwszym przejeździe próbnym pierwszego dnia kursu – po przejeździe rozpoznawczym ma prawo zakwalifikowania lub odrzucenia uczestnika ze względu na poziom uniemożliwiający sprawne przeprowadzenie zajęć bez szkody dla innych uczestników.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników, zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia narciarskiego lub złych warunków pogodowych.
 12. Jeśli nie zbierze się grupa min.4 osób – oferujemy indywidualne szkolenie narciarskie według cennika Szkoły Narciarskiej SKIZY.
 13. Koszt pięciodniowego szkolenia to 750 zł. Kwotę tą należy uiścić w kasie biura szkoły w pierwszym dniu szkolenia. Nie jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć.
 14. Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem, dlatego każdy uczestnik winien uregulować jego koszt zaraz po skończonych zajęciach w biurze Szkoły Narciarskiej SKIZY lub zaopatrzyć dziecko w karnet wg ustaleń z Instruktorem prowadzącym.  Prosimy nie zaopatrzać dzieci w karnety bez porozumienia z SN SKIZY, ze względu na możliwość korzystania z różnorodnych wyciągów nie objętych wspólnym karnetem.
 15. Na koniec kursu dzieci otrzymują medal oraz dyplom.
 16. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarskiej SKIZY lub Instruktora Prowadzącego o wszystkich przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka (uczuleniach, przewlekłych chorobach, ostatnio przebytych chorobach).
 17. Zapisy oraz wszystkie informacje proszę zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym lub Biurze Szkoły Narciarskiej Skizy lub pod numerem telefonu ,Złoty Groń Istebna 690691690, Wisła Cieńków 504285599, Wisła Stacja Narciarska "STOK" 503323436
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za zabezpieczenie i dobre wyregulowanie sprzętu
 19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora
 20. Uczestnicy zajęć winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
 21. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Biuro Szkoły Narciarskiej SKIZY.

Kontakt

Stok

STACJA NARCIARSKA

Wisla, ul. Jawornik 52a

Cieńków

STACJA NARCIARSKA

Wisła, ul. Malinka 8
e-mail: biuro@skizy.pl

Złoty Groń

STACJA NARCIARSKA

Istebna Zaolzie 1628
e-mail: zloty@skizy.pl